Algemene voorwaarden simpla.be

Dit is de licentieovereenkomst tussen de gebruiker van de door simpla.be ter beschikking gestelde software en simpla.be. Voordat de klant de software in gebruik neemt dient hij eerst deze bepalingen te lezen. Met het gebruiken en/of hosten en/of installeren van de software of de update stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst.

Artikel 1 - Definities
In deze licentieovereenkomst worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. simpla.be: Simpla GCV gevestigd te Ferdinand Snellaerstraat 24 in Izegem, BTW nummer BE 0718.662.805;
b. klant: diegene die de door simpla.be ter beschikking gestelde software gebruikt;
c. software: het door simpla.be ontwikkelde en aan de klant ter beschikking gestelde online facturatie systeem.

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de software, waaronder maar niet beperkt tot de patenten, auteursrechten, merken, gemaskeerde werken, rechten ten aanzien van het ontwerp, en handelsgeheimen die direct betrekking hebben op de software of daaraan gerelateerd zijn, berusten uitsluitend bij simpla.be. De klant zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de software die dergelijke intellectuele eigendomsrechten aantasten. De klant verkrijgt geen andere rechten ten aanzien van de software dan de in deze licentieovereenkomst gespecificeerde, beperkte gebruiksrechten.
2.2 Indien ondanks het vorenstaande een derde claimt dat door de software inbreuk wordt gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten of anderszins, is de klant gehouden een dergelijke claim onmiddellijk te melden aan simpla.be ten einde het mogelijk te maken dat simpla.be tegen een dergelijke claim op haar kosten oppositie voert. De klant verklaart aan een dergelijke oppositie zijn medewerking te verlenen. simpla.be is in een dergelijk geval eveneens gerechtigd om de software of deel daarvan te vervangen ten einde de geclaimde inbreuk ongedaan te maken.

Artikel 3 - Licentie
3.1 Ingevolge deze licentieovereenkomst kent simpla.be aan de klant een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe, teneinde de door simpla.be ontwikkelde software, te kunnen gebruiken, alsmede alle bijbehorende documentatie en elke update, nieuwe versie, vertaling, aanpassing, wijziging, afgeleid product of kopie daarvan, mits de klant voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens simpla.be en onder de in deze licentieovereenkomst opgenomen voorwaarden.
3.2 Sublicentiëring van de licentie is niet toegestaan; broncode noch enig ander gebruiksrecht ten aanzien van die broncode wordt op grond van deze licentieovereenkomst toegekend.
3.3 Het is simpla.be toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 4 - Licentiebeperkingen
Het is de klant niet toegestaan de software te decompileren, reverse-engineering op de software toe te passen, de software te disassembleren, wijzigen, verhuren, leasen, lenen, distribueren, afgeleide werken ervan te produceren of de software via een netwerk te verzenden, tenzij dit op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen of de bepalingen van deze licentieovereenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.

Artikel 5 - Back-up
5.1 Indien de software door simpla.be wordt gehost, zal simpla.be ervoor zorg dragen dat er op gezette tijden een back-up wordt gemaakt van de data die de klant dan wel zijn medewerkers hebben ingevoerd in de software.
5.2 Indien de software door de klant wordt gehost, dient de klant regelmatig een back-up te maken van de databestanden in alle gevallen waarin de software dit aangeeft en in alle gevallen waarin het de klant redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en veilig functioneren van de software noodzakelijk kan zijn. Bij gebreke hiervan is simpla.be nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 6 - Garantie
simpla.be garandeert dat de software, wanneer deze in overeenstemming met de van toepassing zijnde instructies gebruikt wordt, conform de bijbehorende documentatie zal functioneren. simpla.be garandeert echter niet dat de software zonder gebreken en onderbrekingen zal functioneren. Voorkomende gebreken zullen worden verholpen overeenkomstig artikel 7 van deze licentieovereenkomst. De licentie bevat geen verdere garanties, expliciet noch impliciet, door of namens simpla.be of enige andere partij die gebruiksrechten voor de software toekent.

Artikel 7 - Support- en onderhoudsvoorwaarden
7.1 simpla.be zal de klant online ondersteunen bij het gebruik van de software. simpla.be zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Tevens zal via de website gemeld worden wanneer er een nieuwe update van de software beschikbaar is. Bij inloggen in simpla.be verschijnt onderaan de datum van de laatste update. Indien er fouten en/of onvolkomenheden aangetroffen worden in de software, dient de klant dit te melden aan simpla.be, zodat zij hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor kan aanbieden.
7.2 simpla.be dient zich in te spannen om in het geval van onderhoud en/of (noodzakelijke) updates en/of verbetering aan de software de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de klant tijdig inlichten. De klant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de software niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 8 - Licentievergoeding simpla.be Business
8.1 Voor het gebruik van de software simpla.be Business (onbeperkte versie) betaalt de klant € 150 per jaar.
8.2 Facturatie van de jaarlijkse vergoeding geschiedt eenmaal per jaar tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 9 - Prijswijzigingen
9.1 simpla.be is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de software jaarlijks te wijzigen. simpla.be zal de klant hiervan schriftelijk of via de e-mail 2 maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte stellen.
9.2 Indien de klant de prijswijziging niet accepteert, kan de klant de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden binnen 1 maand nadat simpla.be de klant op de hoogte heeft gesteld van de prijswijziging. De klant is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van de prijzen voortvloeit uit een wettelijke bepaling of regeling.

Artikel 10 - Duur van de licentieovereenkomst, opzegging en administratiekosten
10.1 De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd die overeenkomt met de facturatieperiode. Indien de licentieovereenkomst niet overeenkomstig lid 2 wordt opgezegd, wordt de licentieovereenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd.
10.2 Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden tegen het einde van de licentieovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
10.3 Indien de klant niet de in lid 2 van dit artikel genoemde opzegtermijn in acht neemt, wordt € 100,- excl. BTW administratiekosten aan de klant in rekening gebracht.
10.4 Indien de klant de overeenkomst opzegt en/of de maandelijkse dan wel jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de software niet meer betaalt, heeft de klant geen recht meer op het gebruik van de software.

Artikel 11 - Betaling, administratiekosten en incassokosten
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen dagen na de factuurdatum.
11.2 Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan het betalingsverzoek opgenomen in de tweede herinnering die simpla.be aan de klant heeft gestuurd, stuurt simpla.be de klant een aanmaning en wordt € 25,- excl. BTW aan administratiekosten aan de klant in rekening gebracht.
11.3 Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.5 Indien het factuurbedrag langer dan 20 dagen na de factuurdatum niet is betaald, heeft simpla.be het recht de toegang tot de software te blokkeren, waardoor de klant geen gebruik meer kan maken van de software. simpla.be zal de klant vooraf niet op de hoogte stellen van de blokkering. Op het moment dat alle opeisbare vorderingen door de klant zijn voldaan, wordt de blokkering opgeheven.

Artikel 12 - Ontbinding van de overeenkomst
12.1 simpla.be behoudt zich het recht voor de licentieovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard.
12.2 Beide partijen zijn gerechtigd de licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de andere partij, indien de andere partij jegens haar in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst en de tekortschietende partij – ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde partij – nalaat binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst te voldoen. Indien zonder meer vaststaat dat de tekortschietende partij niet meer aan haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst kan voldoen, kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

Artikel 13 - Gevolgen van beëindiging
Indien de licentieovereenkomst wordt opgezegd of ontbonden, is de klant vanaf de datum van de beëindiging van de licentieovereenkomst jegens simpla.be verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van deze licentieovereenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van de software.

Artikel 14 - Vrijwaring
De klant vrijwaart simpla.be voor, en zal simpla.be alle schade en kosten vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens simpla.be, welke aanspraken voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de software door de klant of door derden.

Artikel 15 - Geheimhouding
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 16 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens (GDPR)
Simpla.be verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van de klanten en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het gebruik van de software Simpla. Simpla.be zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het gebruik van de software Simpla en de hieraan verbonden diensten.
De klant heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om via simpla.be verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.
Met het aanvaarde van deze overeenkomst geeft de klant aan simpla.be de toestemming om persoonlijke en andere gegevens te verwerken die nodig zijn voor gebruik van de software Simpla en de hieraan verbonden diensten.
De klant moet simpla.be onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beëindiging van de overeenkomst.